Menu

اخبار

23
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از پایش واحدهای صنعتی وخدماتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی، اکبرمحمدیان گفت کارشناسان پایش از واحدهای صنعتی و خدماتی فعال شهرستان نقده بازدید کردند.
وی افزود: پایش ها بطور هدفمند در سطح شهرستان صورت می گیرد و شامل نظارت بر کلیه فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی می باشد که امکان آلودگی محیط زیست و یا آسیب به آن را دارند .
وی گفت: مسئولین واحدهای صنعتی ملزم هستند فاضلاب صنعتی وبهداشتی تولیدی واحدخودرا در زمان فعالیت با استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب مناسب به نحوه بهینه مدیریت کنند .
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده افزود: براساس ماده192 برنامه پنجم توسعه واحدهای صنعتی در قالب طرح خود اظهاری باید نسبت به خود اظهاری بالقوه منابع آلاینده آب، خاک و هوا به صورت دوره ای در زمان فعالیت از طریق آزمایشگاه های معتمد محیط زیست اقدام ونتایج به اداره حفاظت محیط زیست ارسال گردد.
وی یادآور شد : مسئولین واحدهای صنعتی باید فضای سبز کافی در محدوده واحدهای صنعتی خود در خارج از شهرک های صنعتی به میزان 25درصد از مساحت واحد و در محدوده شهرک های صنعتی به میزان10درصد ایجاد نمایند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت